Na każdym etapie wyznaczony Specjalista Noks Sp. z o.o. może reprezentować Pracodawcę/Zleceniodawcę w kontaktach z Urzędami i właściwymi instytucjami zapewniając dopełnienie wszelkich formalności przy zatrudnieniu cudzoziemca.

Ponadto, przedstawiciel Noks Sp.z o.o. w imieniu Pracodawcy/Zleceniodawcy może dokonywać rozliczeń związanych z zatrudnieniem cudzoziemca:

W zakresie outsourcingu kadr:

 • tworzenie bazy danych pracowników
 • sporządzanie umów o pracę, umów cywilno-prawnych
 • przygotowywanie pełnej dokumentacji zgłoszeniowej do ZUS,
 • zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych pracowników
 • przygotowywanie dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia, zmianą warunków pracy i płacy oraz rozwiązaniem stosunku pracy
 • prowadzenie spraw związanych z urlopami i ustalanie uprawnień do urlopu, prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych, sporządzanie planów urlopów wypoczynkowych
 • ustalanie uprawnień do odszkodowań, ekwiwalentów, odpraw związanych ze stosunkiem pracy
 • ustalanie okresów wypowiedzenia umów
 • przygotowywanie oświadczeń woli pracodawcy w sprawie rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy,
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia,
 • wystawianie świadectw pracy oraz innych dokumentów związanych z zakończeniem zatrudnienia,
 • prowadzenie statystyki kadrowej
 • bieżąca kontrola i monitoring czasu trwania umów okresowych, nabycia określonych uprawnień pracowniczych, obowiązkowych badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • organizowanie wstępnych i okresowych badań lekarskich,
 • przygotowywanie dokumentacji pracowniczej, w związku z ustaleniem uprawnień emerytalnych i rentowych,
 • sporządzanie danych niezbędnych do sprawozdań dla GUS
 • sporządzanie zestawień i raportów kadrowych
 • pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie.

W zakresie obsługi płac:

 • tworzenie bazy danych płacowych pracowników oraz rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło oraz sporządzanie list płac,
 • naliczanie wynagrodzeń dla pracowników w oparciu o obowiązujące w organizacji składniki wynagrodzenia, z uwzględnieniem wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, wynagrodzenia za czas choroby, zasiłków ZUS, rozliczenia należnego podatku, składek ZUS oraz sporządzanie list płac,
 • przygotowywanie przelewów wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników,
 • ustalanie kwot potrąceń z wynagrodzeń na podstawie odpowiednich tytułów wykonawczych oraz ich egzekucja z wynagrodzeń pracowników,
 • przygotowywanie przelewów potrąconych wynagrodzeń zgodnie z tytułami wykonawczymi,
 • prowadzenie imiennych kartotek wynagrodzeń pracowników,
 • prowadzenie bieżącej korespondencji z właściwymi urzędami w sprawach związanych z zajęciami wynagrodzeń,
 • sporządzanie druków ZUS RMUA, ZUS Z-3,
 • wystawianie zaświadczeń o zarobkach
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA łącznie z ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS RZA,
 • sporządzanie rocznej deklaracji PIT-4 R, PIT-11,PIT-40,
 • przygotowywanie ustalonych w umowie raportów i zestawień płacowych

Na każdym etapie zapewniamy komunikację w językach polskim, rosyjskim, ukraińskim, białoruski i angielskim.