Administratorem Danych Osobowych wśród których mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest Noks Sp.z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, adres: ul. Wokulskiego 1A/4, 05-804 Pruszków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Warszawa, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000665202, NIP 5342539868, REGON 366636119.

Inspektor Ochrony Danych: NOKS sp. z o.o.

kontakt za pomocą Poczty Polskiej lub email rodo@nokshr.pl

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/94/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w związku z:

  • świadczeniem usług na podstawie umów cywilno-prawnych

  • zatrudnieniem

  • odbywaniem stażu

  • realizacją umów wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej

  • marketingu własnych usług

Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty z którymi realizowane są umowy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania umów oraz po ich zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w okresie zgodnie z obowiązującymi przepisami

Osoby których dane dotyczą mają prawo żądania od Administratora:

dostępu do swoich danych osobowych,

  • ich sprostowania

  • usunięcia

  • ograniczenia przetwarzania

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

  • prawo do cofnięcia zgody

Osobom których dane dotyczą mają prawo do skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Administrator informuje, że zastosował środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenie danych osobowych, w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator informuje, że zastosowane do przetwarzania powierzonych danych systemy informatyczne spełniają wymogi aktualnie obowiązujących przepisów prawa.